อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

  • พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน


บุคคลใดมีจิตศรัทธานำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแก่พระภิกษุในพุทธศาสดา จะมีผลานิสงส์เป็นอเนกประการ… …..ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถีในวันนั้นเป็นวัน ๘ ค่ำ นางวิสาขาพร้อมด้วยบริวาร ได้ถวายเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยแล้วบังเอิญฝนตก พระภิกษุทั้งหลายได้เปลือยกายอาบน้ำฝนกันมากมาย นางวิสาขาพบเห็นเข้า ก็คิดในใจว่าพระภิกษุไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝน จึงสร้างผ้าอาบน้ำฝนมาสู่สำนักพระพุทธองค์แล้วถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้น แก่องค์พระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลาย แล้วนางวิสาขาก็กราบทูลถามอานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝนว่า… “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ... อ่านต่อ