อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...


สมเด็จโต พรหมรังสี