อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...


พุทธอานิสงส์


อานิสงส์สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ)


อานิสงส์ถวายข้าวจี่


ขึ้นชื่อว่าโภคสมบัติของบุคคลผู้ตระหนี่อันมีอยู่ในมนุษย์โลกนี้ จะมากสักหมื่นแสนหรือมากกว่านั้นก็ตาม หาประเสริฐเท่ากับข้าวปั้นหนึ่งอันบุคคลให้ทานแล้วนั้นไม่ …..ครั้นเมื่อพระบรมศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเล็งพระญาณ ตรวจดูหมู่สัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ก็ปรากฏเห็น นางปุณณทาสี ในฝ่ายพระญาณของพระองค์ว่า… นางปุณณทาสีจักต้องตายในวันนี้อย่างแน่นอน ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปอนุเคราะห์ก็จะต้องไปสู่ทุคติ พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาแก่สัตว์โลก ได้ไปโปรดให้พ้นจากบาปอกุศลบรรลุถึงความสุข มีมรรคผลนิพพาน... อ่านต่อ

อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก