อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

ซีรี่ส์ 41 ภิกษุ ผู้เป็นเลิศ


41 ภิกษุ ผู้เป็นเลิศ เป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆ

ซีรี่ส์นี้ จะเล่าความเป็นมาของพระภิกษุสาวก ผู้ถึงความเป็นเอตทัคคะ ทั้งหมด 41 พระองค์ อานิสงส์บุญใดที่พระองค์ได้ทำไว้ในอดีต แล้วผลใดส่งอานิสงส์ให้พระองค์เป็นเลิศ การตั้งอธิษฐานจิตของพระองค์ ตลอดจนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ได้แสดงถึงความเป็นเลิศ

พระภิกษุอรหันต์สาวก 41 ทั้งพระองค์ ได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ โดยตรงจากพระพุทธองค์

เมื่อพุทธองค์ ทรงรับรองด้วยพระองค์เองแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอยึดถือเป็นสรณะ พระพุทธเจ้าข้า

การแต่งตั้งเอตทัคคะ ต้องประกอบด้วยเหตุผล 4 ประการคือ
1. แสดงความสามารถ สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ
2. เคยตั้งความปรารถนาและสั่งสมบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติ มายาวนานหลายแสนชาติ
3. มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญในเรื่องนั้น ปรากฏชัดเป็นพิเศษในชาติปัจจุบัน ตั้งแต่ก่อนบวช จนสำเร็จพระอรหันต์แล้ว
4. มีคุณพิเศษที่สูงกว่าพระสาวกรูปอื่น ทั้งที่พระสาวกรูปอื่นก็มีคุณพิเศษเดียวกัน แต่พระสาวกนี้มีคุณพิเศษนี้เหนือกว่าพระสาวกรูปอื่นๆ โดยเว้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีพระสาวกรูปใดเทียบเคียงได้

ในเหตุ 4 อย่างนี้ พระเถระบางรูปย่อมได้ตำแหน่งเอตทัคคะโดยเหตุอย่างเดียว บางรูปได้โดยเหตุ 2 อย่าง บางรูปได้โดยเหตุ 3 อย่าง และบางรูปได้โดยเหตุทั้ง 4 อย่าง เช่น ท่านพระสารีบุตร

เนื่องจากซีรี่ส์นี้ มีเนื้อหามาก ทีมงามจึงแบ่งย่อยออกเป็นตอนๆ เพื่อความสะดวกในการอ่านศึกษาต่อไป

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.