อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

อานิสงส์ถวายสังฆทาน


พระสิวลีเถระ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีลาภมาก ก็เพราะอานิสงส์แห่งการถวายทานให้เป็นสังฆทาน…

การถวายอาหารบิณฑบาตแก่ภิกษุสงฆ์ จากบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ได้พร้อมในการนำอาหารบิณฑบาต พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายมาถวายในท่ามกลางสงฆ์ จะจำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ อย่างนี้เรียกว่าสังฆทาน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าถวายทาน การเจาะจงบุคลิก รูปนั้น รูปนี้ อย่างนี้เรียกว่าปาฏิบุคลิกทาน จึงจัดเป็น ๒ ประเภท ดังที่ได้แสดงมาแล้วนั้น การถวายทานนั้น ถ้าถวายเป็นสังฆทาน จะมีผลาสิสงส์มากกว่าบุคลิกทาน จากดังจะเห็นจากพระสิวลีเถระผู้มีลาภมาก จนได้รับเป็นเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภ จะไปทางไหนก็มีแต่อดิเรกลาภเหลือหลายบริบูรณ์ ก็เพราะท่านได้ถวายทานมาแต่ในชาติปางก่อน ชาตินี้ท่านก็มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนอดอยาก

…..ในสมัยหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าสิวลีได้เกิดเป็นบุตรของเศรษฐี เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้ให้ทานแก่พระปัจเจกโพธิวันละองค์ๆ ครั้นต่อมาได้รับสมบัติแทนบิดาเป็นเศรษฐี ก็ถวายทานแก่พระปัจเจกโพธิ์ขึ้นอีกรวมเป็น 9 องค์ต่อวัน ตลอดมากระทำอยู่ดังนี้จนสิ้นชีพ ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามา มีวิมานสูง 30 โยชน์ มีนางฟ้าเทพอัปสรหนึ่งหมื่นเป็นบริวาร เสวยสุขทิพย์สมบัติในชั้นยามาประมาณโกฏิปีในเมืองมนุษย์ ครั้นถึงศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้ จึงจุติมาถือกำเนิดในตระกูลเจ้าศากยะ บริบูรณ์โภคสมบัติยิ่งนัก ครั้นเจริญวัยขั้นมาก็ออกบวชต่อพระพุทธเจ้า ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มีชื่อว่า พระสิวลีเถระ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีลาภมาก พระเถระจะไปสู่สถานที่ใด เทวดามนุษย์ทั้งหลายย่อมสักการบูชาด้วยเครื่องไทยทานอย่างมากมาย แม้บริวารของท่านก็พลอยบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยดังนี้ ก็เพราะอานิสงส์แห่งการถวายทานให้เป็นสังฆทาน
โกฏิ

เครดิตบทความต้นฉบับ : www.84000.org

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.