อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

อานิสงส์ถวายดอกไม้ธูปเทียน


ในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วมีผลานิสงส์อย่างอเนกประการ ดังเช่น นายสุมนมาลาการ

…..มีเรื่องอยู่ว่า นายสุมนมาลาการนี้ เก็บดอกมะลิมาถวายพระเจ้าพิมพิสารวันละ 8 ทะนาน และรับเงิน 8 กหาปณะต่อวัน ขณะที่เขาเก็บดอกไม้อยู่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตภายในพระนคร พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 500 รูปเป็นบริวาร นายสุมนมาลาการเห็นก็เกิดจิตเลื่อมใส คิดอยากจะทำบุญแก่พระตถาคต แต่ไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากดอกไม้ จึงเอาดอกไม้เหล่านั้นบูชาพระองค์ โดยไม่เกรงกลัวพระราชาจะทรงกริ้วโกรธ ถึงแม้จะถูกพระราชาประหารชีวิตก็ยอมตาย การบูชาดอกไม้ของนายมาลาการ ได้กระทำซัดดอกไม้ขึ้นไปในเบื้องบนของพระตถาคต 2 กำมือ ดอกไม้เกิดอัศจรรย์ขึ้นไปประดิษฐานเบื้องบนเป็นเพดานกั้นพระเศียรพระตถาคต แล้วก็ซัดไปทางพระหัตถ์ขวา 2 กำ ด้านพระปฤษฎางค์ 2 กำ พระหัตถ์ซ้าย 2 กำ รวมทั้งหมด 8 กำดอกไม้เหล่านั้นได้เกิดอัศจรรย์แวดล้อมพระตถาคตอยู่ตลอดเวลา นายมาลาการเห็นดังนั้นก็ยินดียิ่งนัก

แล้วนายมาลาการก็ถือกระเช้าเปล่าไปเรือน ฝ่ายภรรยาเห็นไม่มีดอกไม้ในกระเช้า นายมาลาการบอกแก่ภรรยาว่า ได้เอาดอกไม้บูชาพระตถาคตแล้ว นางได้ตอบว่าธรรมดาพระราชาเป็นผู้ดุร้าย กริ้วคราวเดียวก็ทำความพินาศให้ถึงความตาย ดังนั้นความพินาศนี้พึงมีแก่เรา เพราะเธอได้ทำกรรมไว้ นางจึงอุ้มลูกไปเฝ้าพระราชาทูลขอหย่ากับนายมาลาการกับพระราชา พระราชาทรงทราบความต่ำทรามแห่งจิตของนาง แล้วก็ทำเป็นกริ้วและอนุญาตให้นางหย่ากับนายมาลาการ แล้วพระราชาได้เสด็จไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคมทูลอาราธนาพระศาสดาไปรับภัตตาหารในพระราชวัง พระศาสดาทรงทราบพระราชหฤทัยของพระราชา พระองค์ทรงรับอาราธนาแล้วเสด็จไปสู่พระราชวังของพระราชา แต่พระศาสดาทรงพระประสงค์ จะประทับที่พระลานหลวง จะประกาศคุณงามความดีของนายมาลาการ พระราชาทรงอังคาสพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามส่งเสด็จพระศาสดาไปสู่วิหาร แล้วเสด็จกลับมาตามนายมาลาการ ถวายถึงสาเหตุที่ถวายดอกไม้แก่พระศาสดา พอทราบเรื่องแล้วทรงพระราชทานรางวัลอย่าง ๘ ชนิด มีช้าง 8 เชือก ม้า 8 ตัว ทาส 8 คน ทาสี 8 คน กหาปณะ 8 พัน นารี 8 นาง และเครื่องประดับอย่างละ 8 และบ้านส่วยอีก 8 หมู่บ้าน เป็นอันว่ากรรมดีได้สนองผลให้แก่นายสุมนมาลาการในวันนั้นเอง

เครดิตบทความต้นฉบับ : www.84000.org

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.