อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

อานิสงส์การผิดศีล


ปลายทางของบาปคือนรก

จุดหมายปลายทางของบาปก็คือเชิญเราไปนรก ใครเขาเชิญ? เทวทูต 4 ท่านมาเชิญไป ลงนรกกันแน่! พอออกจากนรกก็มาเป็นเปรต ออกจากเปรตก็มาเป็นอสุรกาย ออกจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ออกจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคน เศษของกรรมยังตามมาให้ผล

เศษกรรมให้ผล

โทษปาณาติบาตทำให้ป่วยไข้ไม่สบาย หรือมีโทษทางร่างกาย

เศษจากอทินนาทานทำให้ไฟไหม้บ้าน ลมพัดให้บ้านพัง น้ำท่วมบ้าน ข้าวของเสียหาย โจรลักขโมย ถูกเขาโกง เป็นต้น

โทษจากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นเหตุให้คนในปกครองว่ายากสอนยาก ไม่อยู่ในโอวาท

โทษจากมุสาวาท เป็นเหตุให้พูดอะไร ไม่มีใครเขาอยากเชื่อ

เศษจากสุราเมรัย เป็นปัจจัยให้ปวดศีรษะบ้าง เป็นโรคประสาทบ้าง เป็นโรคบ้าบ้าง สุดแล้วแต่หนักเบา กรรมหนักกรรมเบา

รวมความว่า ถ้าเราไม่เป็นพระโสดาบัน เราก็มีหวังไปอบายภูมิ

สรุปง่ายๆ

ทีนี้ กรรมทั้ง 5 อย่าง ปัญจเวร 5 อย่างนี้ ศีล 5 สมมุตว่าเราเคยขาดมาทั้ง 5 ข้อ แต่มาตอนหลังมีความรู้สึกตัวว่ามันเป็นโทษ ก็มารวบรวมกำลังใจ ทรงศีล 5 ให้บริสุทธิ์ มีความเคารพในพระรัตนตรัยแน่นอน มีความรู้สึกตัวว่าชีวิตนี้เกิดมามันต้องตายแน่

แล้วก็คิดว่า ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ดีเป็นเทวดาท็ดี หรือพรหมก็ดี ทั้ง 3 สถานะ อาจจะมีความสุขอยู่บ้าง แต่สุขไม่จริงจังนัก ความสุขแน่นอนก็คือนิพพาน จิตต้องการเฉพาะนิพพานจุดเดียว มีความหวังตั้งใจว่าการปฏิบัติอย่างนี้ ถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไหร่ เราขอไปนิพพาน

เครดิตบทความต้นฉบับ : หนังสือธัมมวิโมกข์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 379 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 หน้า 55

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.