อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

อานิสงส์การถวายยา


ถาม : (มีผู้ถวายตู้พร้อมยารักษาโรค)

ตอบ : อยากมีอานิสงส์แบบพระพากุละเถระไหม ? ในบาลีท่านบอกว่า ตลอดชีวิตแม้แต่สมอที่จะฉันเพื่อรักษาโรคสักชิ้นหนึ่งก็ไม่เคย

ท่านเป็นเอตทัคคะ คือเป็นผู้เลิศในทางไม่มีโรค หรือมีโรคน้อย แต่นั่นท่านไม่ได้ถวายยา ถ้าถวายยาน่าจะดีกว่านั้น ในอดีตท่านเคยสร้างส้วมถวายพระ

“อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริง ๆ..ใช่ไหม ?

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.