อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พบพระพุทธเจ้าอโนทัสสี


สมัยนั้น พระพุทธเจ้าอโนมทัสสีทรงอุบัติตรัสรู้แล้ว ทรงมีพระพุทธบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่า ยตวันตะ พระพุทธมารดาพระนามว่า ยโสธรา พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นไม้กุ่ม

ทรงมีพระอัครสาวกทั้งสอง ชื่อ พระนิสภเถระ และ พระอโนมเถระ ในกาลนั้นพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืน 1 แสนปี สูง 58 ศอก พระรัศมีแผ่ไป 12 โยชน์ มีภิกษุเป็นบริวาร 100,000 รูป

วันหนึ่ง ในเวลาใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลก ทรงเห็นสรทดาบส (อ่านว่า สอ-ระ-ทะ) เข้ามาในข่ายพระญาณ พระพุทธทรงดำริว่า… “ถ้าเราไปหาสรทดาบสวันนี้ จะเกิดพระธรรมเทศนาใหญ่ และดาบสนั้นจักปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกที่หนึ่ง ส่วนสิริวัฑฒ์สหายของเขาจะปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกที่สอง ชฎิลบริวาร 74,000 คนของเขาจะบรรลุพระอรหัต เราควรจะไปยังที่นั้น”

รุ่งเช้า พระพุทธเจ้าทรงถือบาตรและจีวรเสด็จออกไปเพียงลำพังพระองค์เดียว ถึงบริเวณที่อยู่ของดาบสในเวลาที่หมู่ศิษย์ของสรทดาบสออกไปหาผลไม้ ทรงอธิษฐานด้วนพระญาณขอให้ดาบสรู้ว่า พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า

สรทดาบส มองเห็นการเสด็จมาทางอากาศนั้น พระพุทธเจ้าลงจากอากาศประทับยืนบยพื้นดิน ดาบสเห็นอานุภาพและพระสรีระงดงามแล้ว จึงได้พิจารณาลักษณะต่างๆตามมนต์ที่เรียนมาอย่างดี ก็รู้ว่า… “ธรรมดาของผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ หากอยู่ครองเรือน ก็ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หากออกบวชก็จักเป็นพระสัพพัญญูพุทธะ ผู้มีหลังคากิเลสเปิดแล้วในโลก บุรุษผู้นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยแน่” จึงออกไปต้อนรับ ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ แล้วปูที่นั่งถวาย

เครดิตบทความต้นฉบับ : หนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ หน้า 121 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.