อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

บูชาพระพุทธเจ้าอโนมทัสสี


“พระสารีบุตรเถระ เล่าไว้หลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่า…”

…..สมัยพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีพระองค์นั้น พระเถระนี้เกิดในสกุลพราหมณ์ ต่อมาออกบวชเป็นดาบส ชื่อ สุรุจิ มีศีล ได้ฌานและบรรลุอภิญญา 5 เช่น ตาทิพย์ เป็นต้น อาศัยอยู่ที่ภูเขาลัมพกะ เขตหิมวันตประเทศ มีศิษย์ 24,000 คน เหล่าศิษย์จบไตรเพทและคัมภีร์ทั้งหลาย บรรลุฌานและอภิญญาเช่นเดียวกัน วันนหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังที่นั้น ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ สุรุจิดาบสตรวจดูพระลักษณะแล้ว ก็ได้เห็นพระลักษณะครบถ้วน จึงปัดกวาดสถานที่ต้อนรับ บูชาด้วยดอกไม้ 8 ดอก

แล้วดาบสก็ทูลชมเชยสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้เหล่าศิษย์ฟังว่า…

“ข้าแต่พระสยัมภูผู้เป็นแดนเกิดแห่งพระคุณหาประมาณมิได้ ขอพระองค์จงรื้อถอนสัตว์โลกนี้ สัตว์โลกเหล่านั้นอาศัยการได้เห็นพระองค์ ย่อมข้ามกระแสคือความสงสัยเสียได้

พระองค์ทรงเป็นพระศาสดา เป็นยอด เป็นธงชัย เป็นหลัก เป็นที่อาศัย เป็นที่พึ่งพิง เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ เป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลาย

น้ำในมหาสมุทรอาจประมาณได้ด้วยมาตราตวง แต่ใครๆ ไม่อาจประมาณพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ได้เลย

เอาดินมาชั่งดูแล้ว อาจประมาณแผ่นดิน…
อาจวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือนิ้วมือ…
อาจประมาณน้ำในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้
แต่จะถือเอาพระพุทธญาณมาประมาณนั้นไม่ควร”

พระพุทธเจ้าทรงพระดำริถึงพระอัครสาวกชื่อ นิสภะ ให้มาเข้าเฝ้า พระนิสภะทราบพระดำริแล้ว จึงมาเข้าเฝ้า พร้อมด้วยพระอรหันต์ผู้ถึงพร้อมด้วยอภิญญา 6 ประมาณ 1 แสนรูป จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ พระวรุณะผู้เป็นพุทธอุปฐากถึงทูลถามเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า…

“ผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้ ทั้งชมเชยพระญาณของเรา เราจะประกาศให้พวกท่านทราบถึงผู้นั้น”

แล้วทรงพยากรณ์ว่า…

“ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ผู้นี้จะรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัป จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินพันครั้ง จักเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง จักเป็นเจ้าประเทศราชที่ไพบูลย์นับไม่ถ้วน

ภพสุดท้าย ถึงความเป็นมนุษย์ จักคลอดจากครรภ์นางพราหมณีชื่อสารี ผู้นี้จะปรากฏชื่อและโคตรของมารดาว่า สารีบุตร มีปัญญาคมกล้า หาความกังวลมิได้ ละทรัพย์สมบัติ 80 โกฏิ แล้วออกบวชเที่ยวแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนี้

ในกัปอันประมาณมิได้จากกัปนี้ไป จักมีพระศาสดาพระนามว่า โคตมะ โดยพระโคตร ทรงสมภพในสกุลพระเจ้าโอกกากราช จักอุบัติขึ้นในโลก ผู้นี้จะเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น อันธรรมเนรมิตแล้ว จักได้เป็นพระอัครสาวกมีชื่อว่า สารีบุตร”

เครดิตบทความต้นฉบับ : หนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ หน้า 119 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.