อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

น้องสาวน้องชายออกบวชตาม


นางสารีพราหมณี มารดาของพระสารีบุตร มีบุตรอยู่ 7 คน เรียงลำดับดังนี้

1. พระสารีบุตร

ก่อนบวชชื่อ อุปติสสะ (อุ-ปะ-ติส-สะ)

2. นางจาลา

3. นางอุปจาลา

(อุ-ปะ-จา-ลา)

4. นางสีสุปจาลา

(สี-สุ-ปะ-จา-ลา)

5. นายจุนทะ

(จุน-ทะ)

6. นายอุปเสนะ

(อุ-ปะ-เส-นะ)

7. เด็กชายเรวตะ

(เร-วะ-ตะ)

เมื่อนางจาลา นางอุปจาลาและนางสีสุปจาลา ได้ทราบข่าวว่าพระสารีบุตรพี่ชายบวช ก็พากันออกบวชเป็นภิกษุณี และบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

นายจุนทะเห็นว่าพี่ชายออกบวชก็บวชตาม ท่านว่าบวชกับพระพุทธเจ้า ได้ชื่อ พระมหาจุนทะ

นายอุปเสนะ ได้มีโอกาสฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้า แล้วเกิดศรัทธา ทูลขอบวช ได้ชื่อว่า พระอุปเสนวังคันตบุตร ในพรรษาที่ 2 ได้บรรลุพระอรหันต์

เด็กชายเรวตะ เป็นน้องคนสุดท้อง มีอายุได้ 7 ขวบ นางสารีผู้เป็นมารดาไม่ต้องการให้ลูกคนเล็กบวช จึงวางแผนจะครอบไว้ด้วยเรือนสักคน โดยสู่ขอเด็กหญิงมาเพื่อให้แต่งงานกัน ในวันแต่งงาน พวกญาติให้เด็กทั้งสองจุ่มมือลงในถาดน้ำ

พวกญาติกล่าวอวยพรว่า…

“ขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้ว เจ้าจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานเหมือนยาย”

เด็กชายเรวตะได้ยินแล้วคิดว่า…“ยายของเด็กหญิงเห็นธรรมอะไร?” จึงถามหาว่าคนไหนเป็นยาย

พวกญาติชี้ให้เห็นหญิงสูงวัยคนหนึ่ง กล่าวว่า…

“พ่อ คนนั้นแหละ มีอายุ 120 ปี ฟันหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ผิวตกกระ หลังโกงดุจกลอนเรือน”

เด็กชายถามพวกญาติว่า…

“เด็กหญิงนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือ?”

พวกญาติตอบว่า…

“ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นเช่นนั้นแหละ”

เด็กชายเรวตะคิดว่า…“ร่างกายแปลกไปเพราะความชรา พี่ชายสารีบุตรคงเห็นเหตุนี้เป็นแน่ จึงออกบวช เราเองก็ควรจะบวชด้วย”

เมื่อพวกญาติอุ้นขึ้นยานไปกับเด็กหญิง เขาก็ออกอุบายขอปัสสาวะและอุจจาระไปบ่อยๆระหว่างเดินทาง และหลบหนีเข้าไปในป่า แล้วพบภิกษุประมาณ 30 รูปในป่านั้น เด็กชายจึงกล่าวขอบวช แต่พวกท่านไม่ยอมบวชให้ ต้องกล่าวว่าเป็นน้องของพระสารีบุตรเถระ จึงได้รับการบวชเป็นสามเณรและเรียนกรรมฐานจากภิกษุเหล่านั้น จากนั้นไปอยู่ป่าไม้สะแก (บางแห่งว่าตะเคียน) ภายในพรรษานั้น ท่านก็ได้บรรลุพระอรหัต พร้อมปฏิสัมภิทา ครั้นอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ชื่อว่า พระเรวตขทิรวนิยเถระ

เครดิตบทความต้นฉบับ : หนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ หน้า 136 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.