อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

ธรรมทานสูงสุด


ถาม : การที่เราจะนำหนังสือของศาสนาพราหมณ์ไปเผยแพร่.. พอดีน้องเขาบอกว่ามีโรงเรียนที่ต้องการหนังสือ น้องอีกคนเขาถือพราหมณ์…?

ตอบ : เขาเคารพเทวดาในศาสนาเขามากกว่า

ถาม : ค่ะ.. แล้วน้องเขาก็บอกว่า ตอนนี้เทวสถานกำลังทำหนังสือออกมาหนึ่งเล่มดีมากเลย ให้ขอหนังสือหนึ่งเล่มเผื่อเขาด้วย เพราะว่าเทวสถานจะให้กับโรงเรียนเท่านั้น ก็เลยคิดว่า การไปขออย่างนั้นเท่ากับไปเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์ให้กับนักเรียน..ก็จะไม่ดี

ตอบ : ดี.. ใครว่าไม่ดี หนังสือทุกประเภทจัดเป็นธรรมทานทั้งหมด เพียงแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง ก็เป็นธรรมทานสูงสุด การให้ธรรมทานอย่าลืมว่า ชนะทานทั้งปวง

อย่างน้อย ๆ คนที่เอาไปศึกษาเรียนรู้ เขาจะต้องได้ความรู้ ความก้าวหน้าด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมา เป็นการยกระดับจิตหรือว่าภพภูมิของตนให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ เขาจะได้ประโยชน์จากตรงจุดนั้น ในเมื่อได้ประโยชน์จากตรงจุดนั้น ก็ถือว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่ง เป็นอานิสงส์ใหญ่เหมือนกัน…

แจกเยอะ ๆ ยิ่งดี คืออย่างน้อย ๆ ถ้าคนที่เขายังไม่ยึดในด้านของพระรัตนตรัยอย่างจริงจัง เขาก็ยังได้ในเทวตานุสติ คือการระลึกถึงเทวดา เพราะว่าทางศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู เขาจะยึดเทวดาเป็นใหญ่

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.