อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

ถูกพระฉันนะด่า


เมื่อพระอัครสาวกสารีบุตรและโมคคัลลานะ มีบทบาทมากขึ้น มีชื่อเสียงมากขึ้นและเป็นที่รักของพุทธบริษัทมากขึ้น ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่พระฉันนะผู้เคยติดตามเสด็จคราวออกมหาภิเนษกรมณ์ (เสด็จออกบวชอย่างยิ่งใหญ่)

ครั้นเมื่อพระฉันนะได้พบพระอัพครสาวกในพระวิหารเชตวันแล้ว ได้ด่าด้วยคำว่า…

“เราตามเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์กับพระลูกเจ้าของเราทั้งหลาย (เจ้าในที่นี้ก็คือ พระเจ้าสุทโธทนะ) ในเวลานั้น เราไม่เห็นใครคนอื่นสักคนเดียว แต่บัดนี้ พวกท่านนี้เที่ยวพูดไปว่า เราชื่อสารีบุตร เราชื่อโมคคัลลานะ พวกเราเป็นพระอัครสาวก”

พระพุทธเจ้าทรงสดับถ้อยคำนั้นจากภิกษุทั้งหลายแล้ว ตรัสให้พระฉันนะเข้าเฝ้า ทรงสอบถามแล้วตรัสสั่งสอน พระฉันนะนั่งรับฟังนิ่งอยู่ กลับออกจากการเฝ้าแล้วก็ยังกลับไปด่าอีก พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าพบและตรัสสอนเป็นครั้งที่ 2

พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนว่า…

“ฉันนะ พระอัครสาวกทั้งสองนั้นเป็นกัลยาณมิตร เป็นบุคคลชั้นเลิศของเธอ เธอจงเสพจงคบกัลยาณมิตรเช่นนั้นเถิด”

จากนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระคาถาว่า…

“บุคคลไม่ควรคบปาปมิตร ไม่ควรคบบุรุษต่ำช้า ควรคบกัลยาณมิตร ควรคบบุรุษสูงสุด”

แม้พระฉันนะจะได้ฟังพระโอวาแล้ว ก็ยังด่ายังขู่ภิกษุอีกเหมือนเดิม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบอีก

พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่า…

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ พวกเธอจะไม่อาจให้พระฉันนะสำเหนียกได้ แต่เมื่อเราปรินิพพานแล้ว จึงจักอาจ”

ในเวลาจวนปรินิพพาน พระอานนท์ได้ทูลถามวิธีปฏิบัติต่อพระฉันนะ พระพุทธองค์ทรงตรัสให้สังฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ ซึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระอานนท์และภิกษุสงฆ์ได้ประกาศลงพรหมทัณฑ์ คือ ประกาศไม่ให้สงฆ์คบกับพระฉันนะได้ ไม่นานพระฉันนะก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา

จาก : หนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ หน้า 142 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.