อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

อานิสงส์ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำ)


บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ การทำเถราภิเษกนี้ได้ทำกันสืบๆมาในครั้งพุทธเจ้าก่อนๆ

ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยมหาอำมาตย์ทั้งหลาย ได้นำเครื่องสักการะทั้งหลาย เข้าไปสู่พระเชตะวันมหาวิหารถวายอภิวาทแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

พระเจ้าปัสเสนทิโกศลก็ทูลถามแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า…

“ภ้นเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลใดกระทำสักการะบูชา สรงเถราภิเษกแก่สงฆ์ ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา จะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า…

“ดูกร มหาราช บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ การทำเถราภิเษกนี้ได้ทำกันสืบๆมาในครั้งพุทธเจ้าก่อนๆ”

แล้วพระองค์ทรงแสดงสืบต่อไปว่า…

…..ในกาลครั้งนั้น เป็นสมัยครั้งศาสนาของพุทธเจ้าเมธังกร มีพระยาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า วิชัยยะ ได้เสวยสมบัติในเมืองสารนคร ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม 10 ประการ มีเถระองค์หนึ่งชื่อว่า อุสสา เป็นอันเตวาสิกแห่งพุทธเจ้าเมธังกร พระยาวิชัยยะได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเข้ามาในเมือง พระยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเลื่อมใสในอิริยาบถ ของพระมหาเถระเจ้าเสร็จไปต้อนรับ นิมนต์ให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์ แล้วก็จัดแจงสรงเถราภิเษกด้วยน้ำหอม เสร็จแล้วถวายภัตตาหาร แล้วตั้งความปรารถนาว่า “ปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตขัณฑเสมา ขอจงตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของพระองค์ทุกเมื่อ และขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกข์ภัยเวรข้าศึกศัตรูทั้งหลาย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในอนาคตกาลโน้นเทอญ พระมหาเถระเจ้าก็ได้อนุโมทนาแห่งพระยาวิชัยยะ แล้วถวายพระพรทิพย์ 10 ประการ ลากลับไปสู่สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้า พระยาวิชัยยะได้รับพรแห่งพระมหาเถระแล้ว มีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจ ต่อบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทำไว้ ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพ มีวิมานทองสูง 22 โยชน์ มีนางเทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวาร ครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิริตะ เสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไป แล้วได้มาเกิดเป็นองค์พระตถาคตเดี๋ยวนี้แล

เครดิตบทความต้นฉบับ : www.84000.org

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.