อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

ซีรี่ส์ พุทธอานิสงส์


ซีรี่ส์นี้จะเล่าถึงอานิสงส์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก่อนพุทธกาล


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

เรื่องราวที่พุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์บุญต่าง ๆ

พุทธองค์ทรงรับรองด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น

ทุกตอนในซีรี่ส์ จะเล่าความเป็นมาของผลบุญต่างๆว่า มีอานิสงส์อย่างไร ทั้งภพนี้และภพหน้า ตามหลักพุทธศาสนา แล้วยังอ้างอิงถึงบุคคลต่างๆที่ได้สร้างบุญกุศลและได้รับอานิสงส์นั้นแล้วอีกด้วย

ถ้าพุทธองค์ทรงรับรองแล้ว ข้าพเจ้าหมดสิ้นความสงสัยทุกประการ พระเจ้าข้า

การสร้างบุญกุศลทั้งหลาย ทุกคนสามารถทำได้ และผู้จัดสร้างเว็บไซค์นี้ มีความมั่นใจว่า ถ้าท่านใด ได้สร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้ว บุญกุศลนั้นย่อมทำให้เกิดอานิสงส์แก่ท่านแน่นอนครับ

แบ่งอ่านได้เป็นเรื่องๆ ดังนี้

อานิสงส์ถวายผ้าปูโรงอุโบสถ

“หญิงชายทั้งหลายที่มีใจเลื่อมใสศรัทธา ได้สร้างผ้าปูลาดโรงอุโบสถ ก็จักมีผลานิสงส์มากมายเหลือที่จะคณนานับได้ ทั้งในภพนี้และภพหน้า” สมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาของเรา ได้เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ในกรุงสาวัตถี ในกาลครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้เสวยราชสมบัติในเมืองสาวัตถี วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลได้นำเครื่องสักการบูชา มีประทีปดอกไม้คันธรสของหอม… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์สร้างกุฎีวิหาร

“บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัยแล้ว ก่อสร้างกุฎีวิหารศาลาคูหาน้อยใหญ่ถวายเป็นทาน จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก เป็นอเนกประการนับได้ถึง 40 กัลป์” ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ ณ ลัฏฐิวันสวนตาลหนุ่ม พระองค์เที่ยวโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้มรรค 4 ผล 4 ในครั้งนั้น… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ)

เราตถาคตก็เคยสร้างเวจกุฎี และที่สำหรับอาบแก่พระภิกษุสามเณร ได้ตั้งสัตยธิษฐานว่า “ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคตกาล” …..ครั้งหนึ่งพระศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทอง ทำการขายทองรูปพรรณอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนมั่งมีโภคทรัพย์สมบัติมาก อยู่มาวันหนึ่งมาณพนั้นมาคิดว่า… “เราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก ก็ไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยเร็ว” มาณพตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์ให้ได้อยู่นาน… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์พระคาถาบารมี30ทัศ

ผู้ใดได้ท่องบ่นทรงจำไว้สาธยายทุกวัน ผู้นั้นจะพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งหมาย ครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระบรมศาสดา เสด็จประทับอยู่บนแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ชั้นดาวดึงส์เทวสถาน ท้าวอมรินทราธิราชเสด็จมาเข้าเฝ้า แล้วท้าวอมรินทราธิราช ได้ทูลถามว่า… “ธรรมอันประเสริฐ ที่จะสามารถอำนวยมรรคผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ขจัดเสียซึ่งภัยอันตราย ที่เกิดขึ้นจากหมู่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย ให้พ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจอานุภาพ… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์สร้างธรรมาสน์

เมณฑก สมปรารถนาได้เป็นเศรษฐี ด้วยผลที่ท่านมีใจเจตนาดี หรือหวังดีต่อพระศาสนา สร้างธรรมมาสน์ถวายเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าวิปัสสี ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร พรั่งพร้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ เมณฑก ที่ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะเศรษฐีนั้น มีรูปแพะทองคำอันมีฤทธานุภาพมาก ภิกษุสงฆ์จึงได้โจทนากันอยู่ในคันธกุฎี ในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่า…… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายข้าวจี่

ขึ้นชื่อว่าโภคสมบัติของบุคคลผู้ตระหนี่อันมีอยู่ในมนุษย์โลกนี้ จะมากสักหมื่นแสนหรือมากกว่านั้นก็ตาม หาประเสริฐเท่ากับข้าวปั้นหนึ่งอันบุคคลให้ทานแล้วนั้นไม่ …..ครั้นเมื่อพระบรมศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเล็งพระญาณ ตรวจดูหมู่สัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ก็ปรากฏเห็น นางปุณณทาสี ในฝ่ายพระญาณของพระองค์ว่า… นางปุณณทาสีจักต้องตายในวันนี้อย่างแน่นอน ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปอนุเคราะห์ก็จะต้องไปสู่ทุคติ พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาแก่สัตว์โลก ได้ไปโปรดให้พ้นจากบาปอกุศลบรรลุถึงความสุข มีมรรคผลนิพพาน… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายอัฐบริขาร

บุคคลใดที่มีใจศรัทธาเลื่อมใสมาก่อสร้างบริการ 8 ประการ ถวายเป็นทานก็จะได้อานิสงส์ 36 กัป บุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิได้ 100 ชาติ จะได้เสวยสมบัติในชั้นสวรรค์ภายหลัง จะได้พระนิพพานสมบัติ อันสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์สิ้นภัย ไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร การถวายทานด้วยเครื่องอัฐบริขารนี้ เป็นเยี่ยงอย่างประเพณีแห่งพระบรมโพธิสัตว์สืบๆกันมา… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายเครื่องเถราภิเษก (สรงน้ำ)

บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ การทำเถราภิเษกนี้ได้ทำกันสืบๆมาในครั้งพุทธเจ้าก่อนๆ ในกาลครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็น ทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริต ปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนี้เป็นต้น ครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี ในเวลานั้นพระสารีบุตร มีความประสงค์จะทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัท… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์บวช

ถ้าอุปสมบทตนเองในพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาเลื่อมใสจะได้อานิสงส์ถึง 64 กัป บุคคลใดได้บรรพชาบุตรตนก็ดี บุตรของผู้อื่นก็ดี ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิ… องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทศนาอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทไว้โดยอเนกประการว่า… “ทาสสฺส อานนฺท ดูกรอานนท์ บุคคลใดมีศรัทธาบรรพชาทาสกรรมกรให้เป็นสามเณร หรือสามเณร มีอานิสงส์… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายสังฆทาน

พระสิวลีเถระ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีลาภมาก ก็เพราะอานิสงส์แห่งการถวายทานให้เป็นสังฆทาน… การถวายอาหารบิณฑบาตแก่ภิกษุสงฆ์ จากบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ได้พร้อมในการนำอาหารบิณฑบาต พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายมาถวายในท่ามกลางสงฆ์ จะจำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้ อย่างนี้เรียกว่าสังฆทาน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าถวายทาน การเจาะจงบุคลิก รูปนั้น รูปนี้ อย่างนี้เรียกว่าปาฏิบุคลิกทาน จึงจัดเป็น… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์กรวดน้ำ

ถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลที่ตนได้กระทำนั้นให้แก่ผู้ตาย ครั้นผู้ตายได้รับส่วนอุทิศแล้ว ก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างแน่แท้… …..ในครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ มีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้น มีทรัพย์สมบัติอยู่ 80 โกฏิ พราหมณ์ผู้นั้นมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งเป็นที่รักมาก… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายดอกไม้ธูปเทียน

ในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วมีผลานิสงส์อย่างอเนกประการ ดังเช่น นายสุมนมาลาการ …..มีเรื่องอยู่ว่า นายสุมนมาลาการนี้ เก็บดอกมะลิมาถวายพระเจ้าพิมพิสารวันละ 8 ทะนาน และรับเงิน 8 กหาปณะต่อวัน ขณะที่เขาเก็บดอกไม้อยู่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตภายในพระนคร พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 500… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์สลากภัตต์ (ข้าวสาร)

บุญในคราวนี้เป็นการทำบุญแตกต่างกว่าธรรมดา เพราะมีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จับได้นั้น การทำบุญนี้เป็นการไม่จำเพาะเจาะจงว่า จะเป็นพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองค์ใด ก็ยินดีถวายทั้งนั้น เป็นการกำจัดกิเลสชนิดหนึ่ง เรียกว่าอคติเสียได้ …..ในอดีตกาลล่วงมาแล้ว มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ปทุมมุตตระ อาศัยอยู่ใน กรุงสาวัตถีนคร เป็นที่โคจรบิณฑบาต มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจนอนาถาอยู่ในพระนครนั้น… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายผ้าจำนำพรรษา

บุคคลผู้ใดมีศรัทธา ได้ถวายผ้าจำนำพรรษาแก่ภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น บุคคลผู้นั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายทำลายขันธ์ ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป …..เมื่อสมัยครั้งพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี มีอุบาสกคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ชื่อว่า ติสสะ ได้พร้อมใจกับภรรยาของตนเย็บและย้อมจีวรสบงสังฆาฏิ พอถวายเสร็จแล้วก็ทูลลากลับไปสู่เคหาของตน ในกาลครั้งนั้นพระโมคคัลลานะ… อ่านต่อ

0 comments

อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน

บุคคลใดมีจิตศรัทธานำผ้าอาบน้ำฝนมาถวายแก่พระภิกษุในพุทธศาสดา จะมีผลานิสงส์เป็นอเนกประการ… …..ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถีในวันนั้นเป็นวัน ๘ ค่ำ นางวิสาขาพร้อมด้วยบริวาร ได้ถวายเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัยแล้วบังเอิญฝนตก พระภิกษุทั้งหลายได้เปลือยกายอาบน้ำฝนกันมากมาย นางวิสาขาพบเห็นเข้า ก็คิดในใจว่าพระภิกษุไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝน จึงสร้างผ้าอาบน้ำฝนมาสู่สำนักพระพุทธองค์แล้วถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้น แก่องค์พระศาสดาพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลาย แล้วนางวิสาขาก็กราบทูลถามอานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝนว่า… “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ… อ่านต่อ

0 comments

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.