อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

ชาติสุดท้ายเกิดในหมู่บ้านนาลันทา


อรรถกถาเอกนิบาตเล่าว่า ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราจะตรัสรู้ สรทดาบสเกิดในครรภ์ของนางสารีพราหมณี ในหมู่บ้านอุปติสสะ ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์

ในวันเดียวกันนั้นแหละ สิริวัฑฒ์ผู้เป็นสหายก็เกิดในครรภ์ของนางโมคคัลลีพราหมณี ในบ้านโกลิตะไม่ไกลจากรุงราชคฤห์เช่นกัน ได้ยินว่าทั้งสองตระกูลนั้นเป็นสหายเกี่ยวเนื่องกันมาถึง 7 ชั่วโคตรทีเดียว

เมื่อมารดาของทารกทั้งสองอุ้มครรภ์อยู่ 10 เดือน ก็ให้กำเนิดทานกเพศชายทั้งสองนั้น พวกญาติดีใจจัดแม่นมช่วยอภิบาลทารกคนละ 66 คน ทีเดียว

ในวันตั้งชื่อทารก พวกญาติตั้งชื่อบุตรของนางสารีว่า “อุปติสสะ” เพราะทารกเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐสุดในอุปติสสคาม (ตระกูลนี้เป็นผู้นำชาวบ้านในหมู่บ้านอุปติสสะ) ส่วนบุตรของนางโมคคัลลีได้ชื่อว่า “โกลิตะ” เพราะเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐในโกลิตคาม (ตระกูลนี้เป็นผู้นำชาวบ้านในหมู่บ้านโกลิตะ) เด็กทั้งสองนั้นมีบริวารมากมาย เมื่อเจริญเติบโตตามวัยแล้ว ได้ศึกษาจนสำเร็จศิลปศาตร์ทุกอย่าง

ในเวลาที่มาณพทั้งสองจะไปยังแม่น้ำหรืออุทยาน เพื่อจะเล่นสนุกสนานกัน ท่านว่าอุปติสสมาณพจะมีวอทอง (บางแห่งว่า เสลี่ยงทองคำ) 500 วอ แห่แหนกันไป โกลิตมาณพจะมีรถม้าอาชาไนย 500 คัน เป็นเครื่องแห่แหน มีบริวานคนละ 500 คน ติดตามมาณพทั้งสองไปยังที่นั้นๆ

ยามที่กรุงราชคฤหั์มีมหรสพการแสดงบนยอดเขาเป็นประจำ มาณพทั้งสองก็จะไปดูมหรสพ ปล่อยใจร่าเริงบ้าง สลดใจบ้าง ตามมหรสพที่ดู และมีการตกรางวัลแก่นักแสดง

เครดิตบทความต้นฉบับ : หนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ หน้า 124 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.