อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

การให้ทาน


“หลวงพ่อคะ แล้วที่เขาบอกว่า ก่อนจะเอาเงินทำบุญทำทาน ต้องแบ่งเป็น 4 ส่วนก่อน หมายความว่าอย่างไรคะ?…”

ในเรื่องพระเวสสันดร การแบ่งทรัพย์ พระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. ชำระหนี้เก่า

2. เป็นเจ้าหนี้ใหม่

3. ฝังไว้

4. ทิ้งเหว

ชำระหนี้เก่า คือบิดามารดาและผู้มีคุณ ต้องสงเคราะห์ท่านตามกำลัง

เป็นเจ้าหนี้ใหม่ ลูกสาวลูกชาย เราต้องสงเคราะห์ ใช่ไหม

ฝังไว้ สร้างความดีในส่วนกุศล

ทิ้งเหว คือกิน

ทั้ง 4 อย่างนี้ ใช้ 4 หารไม่ได้นะ ต้องดูความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห่วงให้มากคือทิ้งเหว ตัวนี้ถ้าน้อยเกินไป มันเดือดร้อนมันเบียดเบียนตัวเอง ต้องแบ่งส่วนให้เหมาะสม

การให้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่า อย่าให้เบียดเบียนตัวเอง ถ้าเบียดเบียนตัวเองเป็น อัตตกิลมถานุโยค เป็นการทรมานตัว และการให้ทานพระพุทธเจ้าให้ดูอีกว่า ควรให้หรือไม่ควรให้ ถ้าให้ในเขตของคนเลว อานิสงส์น้อย อาจจะไม่มีเลย รู้ว่าคนนี้ควรจะให้เราก็ให้ ถ้าไม่ควรให้เราก็ไม่ให้ ให้แล้วไปกินเหล้าเมายา ไปสร้างอันตรายกับคนอื่น เราไม่ให้ดีกว่า เป็นการต่อเท้าโจร ให้พลังแก่โจร

เวลาจะให้ท่านวางกฎไว้อย่างนี้

1. ผู้ให้บริสุทธิ์

2. ผู้รับบริสุทธิ์

3. วัตถุทานบริสุทธิ์

ของดีก็ตาม ของเลวก็ตาม มีอานิสงส์มาก อานิสงส์คือความดี ความชื่นใจมาก

ถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์ วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ความดีก็ลดน้อยลง

แต่ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ์ วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ให้บาทหนึ่ง จะได้สักสตางค์หรือเปล่าก็ไม่รู้

รวมความว่าต้องบริสุทธิ์ 3 อย่าง ถ้าลดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง อานิสงส์ก็ลดตัวลงมา ถ้าลดเสียหมดเลยก็ไม่มี แต่ว่าการให้ทาน พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อีกประเภทหนึ่งต้องให้ครบ 3 กาล จึงจะมีอานิสงส์สูง

การให้ทาน 3 กาล คืออย่างไร ดูตัวอย่างได้ในเรื่อง… ของเลวก็มีอานิสงส์

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 65 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.